All Have Sinned

 

Đức Chúa Trời tạo nên con người

Ban ầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và ất

Sáng Thế Ký 1 : 1

Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài;

Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời;

Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

 

Ban ầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và ất, tạo nên loài người theo hình Ngài. Trước ó, Đức Chúa Trời ã tạo nên các hành tinh, các loài cây cỏ, các loài cá, các loài chim và mọi loài vật sống trên ất; nhưng chỉ có loài người ược tạo nên theo hình Ngài.

Genesis 1:27


Loài người là một linh hồn sống

Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi ất nắn lên hình người,

Hà sinh khí vào lỗ mũi;

Thì người trở nên một loài sanh linh.

Sáng Thế Ký 2 : 7

Trong các tạo vật của Đức Chúa Trời, duy nhất chỉ có loài người ược Đức Chúa Trời hà sinh khí. Đức Chúa Trời tạo nên loài người khác với các loài vật khác không chỉ ở cơ thể sống, nhưng ở cả một linh hồn sống.

Genesis 2:7


Lời phán dạy của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời khiến ất mọc lên các thứ cây ẹp mắt, và trái thì ăn ngon; ở giữa vườn thì có cây sự sống cùng cây biết iều thiện và iều ác.

Đức Chúa Trời em người vào cảnh vườn Ê-en ể trồng và giữ vườn.

Rồi, Đức Chúa Trời phán dạy rằng : Người ược tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;

Nhưng cây biết iều thiện và iều ác thì chớ hề ăn ến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
Sáng Thế Ký 2 : 9, 15-17

Đức Chúa Trời dựng nên một khu vườn trên ất Ê-en có nhiều loại cây. Ở giữa khu vườn có hai loại cây áng chú ý là cây sự sống và cây biết iều thiện và iều ác. Đức Chúa Trời phán rằng loài người có thể ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn chi có một ngoại lệ. Chú ý tới một trong hai loại cây ở giữa vườn, cây biết iều thiện và iều ác, Đức Chúa Trời phán CHỚ CÓ ĂN! Ngài không những cấm loài người ăn trái cây này mà còn hứa rằng ngày nào loài người ăn phải trái cây ó thì chắc chắn sẽ chết.

Genesis 2:17


Loài người làm trái lời Chúa

Người nữ thấy trái của cây ó bộ ngon, lại ẹp mắt và quí vì Để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng ứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

Sáng Thế Ký 3 : 6

Sau khi bị cám dỗ và nghe lời con rắn, người nữ ăn trái cấm. Thấy cây ẹp và trái của cây, và tin rằng sẽ mở trí khôn, người nữ ăn trái ó và ưa cho chồng mình và chồng cũng ăn nữa.

 

Nhưng nhớ lại rằng, Đức Chúa Trời ã phán

"ngày nào ngươ ăn phải trái cây ó" => "ngươi chắc sẽ chết"

Adam ã có ăn => người ã chết ?

Kinh Thánh có dạy chi ?

Rô-ma 4:3a


Người ã chết ?

Đoạn, mắt hai người ều mở ra, biết rằng mình lõa lồ,

Bèn lấy lá cây vả óng khố che thân.

Sáng Thế Ký 3 : 7

Vậy phải chăng họ ã chết? Mắt họ ã mở ra và họ lấy lá cây óng khố che thân. Về phần xác thịt thì họ ều khỏe mạnh. Rõ ràng từ oạn này A-am và Ê-va không hề chết phần xác thịt. Nhưng, Đức Chúa Trời có phán rất rõ rằng,

" một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết"
Sáng Thế Ký
2 : 17

Họ ã chết !

Genesis 3:7


Loài người chết phần thuộc linh

Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời i ngang qua vườn,       A-am và vợ ẩn mình giữa bụi cây,ể tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-am mà phán hỏi rằng : Ngươi ở âu?

A-am thưa rằng : Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên i ẩn mình.
Sáng Thế Ký 3 : 8-10

Hãy ể ý rằng trước khi họ làm trái lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký 2 : 25 ã chỉ rõ :

"A-am và vợ, cả hai ều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn."

Sau khi ăn trái cấm, họ thấy mình lõa lồ và óng khố che thân, họ ẩn mình khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và A-am lo sợ khi Chúa gọi. Có iều gì ó tất yếu ã xảy ra với họ và ó không phải là xác thịt. Sự thay ổi từ bên trong. Và, họ ã chết, như lời Chúa ã phán; tuy nhiên, ó không phải là cái chết về thể xác nhưng ó là sự chết về linh hồn (Ê-phê-sô 2 : 5, Cô-lô-se 2 : 13).

Genesis 3:7

Một oạn khác trong Kinh Thánh có chép:

Còn anh em .. ã chết ..
Ê-phê-sô 2 : 1

 

anh em ã chết
Cô-lô-se 2 : 13


Con trai của A-am thì sao?

Vả, A-am ược một trăm ba mươi tuổi,

sanh ược một con trai giống như hình tượng mình,

ặt tên là Sết.

Sáng Thế Ký 5 : 3

Khi A-am sinh con trai, có chép rằng ứa trẻ ược sinh ra giống với và theo hình dáng người cha, A-am.

Genesis 5:3

A-am ược dựng nên theo hình Đức Chúa Trời, Sết ược sinh ra theo hình và giống với người cha là A-am, người ã chết về linh hồn. Vì thế, Sết cũng ã chết về linh hồn ngay từ khi ra ời.


Sự thật với mọi người

Romans 5:12Để biết rõ hơn iều gì ã xảy ra, chúng ta mở ra Rô-ma 5 : 12 :

Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian,

Lại bởi tội lỗi mà có sự chết,

Thì sự chết ã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy,

Vì mọi người ều phạm tội.

Rô-ma 5 : 12

Bởi một người, A-am mà tội lỗi vào trong thế gian. Kết quả là sự chết về linh hồn, và sự chết về linh hồn này ã trải qua trên tất cả mọi người, mọi dòng dõi của A-am, vào trong thế gian bị chết về linh hồn.


Là sự thật ối với bạn

Là dòng dõi của A-am sau khi làm trái lời Đức Chúa Trời, hãy chú ý ba câu Kinh Thánh dưới ây :

 

Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân iển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác ều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giê-xu Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào! 

Rô-ma 5 : 15

 

Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự oán phạt rải khắp hết thảy cho mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.

Rô-ma 5 : 18

Vì, như bới sự không vâng phục của một người mà mọi người khác ều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ ều thành ra công bình.

Rô-ma 5 : 19

 

Không chỉ là dòng dõi xác thịt của A-am ã chết về linh hồn nhưng họ cũng ã bị kết tội và trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời gọi là kẻ có tội. Hãy chú ý, tuy rằng iều ó không phải bởi chỉ sự không vâng lời của người. Kinh Thánh có chép :

Do sự phạm tội của một người

Chúng ta ã chết

Bởi sự phạm tội của một người

Chúng ta bị kết tội

Bởi sự không vâng phục của một người

Chúng ta là kẻ có tội

Nếu mối quan hệ của chúng ta vơi A-am làm chúng ta chết về linh hồn

Nếu mối quan hệ của chúng ta với A-am làm chúng ta bị kết tội

Nếu mối quan hệ của chúng ta với A-am làm chúng ta thành kẻ có tội, thì

Chúng ta ã trở nên gắn chặt với A-am từ khi nào?

           Câu trả lời là ở SỰ NHẬN THỨC

Kìa tôi sanh ra trong sự gian ác mẹ tôi ã hoài thai tôi trong tội lỗi .
Thi-Thiên 51 : 5

 

Từ trong sự nhận thức, chúng ta gắn liền với A-am. Chúng ta có hai con mắt, một cái mũi và theo Kinh Thánh – một linh hồn ã hư mất. Vì vậy, mỗi người chúng ta, từ khi ược mang thai, trong lúc ó ã trở thành một thành viên trong xã hội loài người, dòng dõi của A-am và một kẻ ĐÃ CHẾT, BỊ KẾT TỘI, LÀ KẺ CÓ TỘI.

Romans 5:18


Kinh Thánh có chép rằng

Đây là lời Đức Chúa Trời phán về loài người, về bản chất ược sinh ra sau A-am:

Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, ặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy ều bội nghịch cùng nhau trở nên ô uế; chắng có ai làm iều lành, dầu một người cũng không.

Thi-Thiên 14 : 2-3

 

Thật, chẳng có người công bình ở trên ấ làm iều thiện,

không hề phạm tội
Truyền Đạo 7:20

 

Chúng ta thảy ều như chiên i lạc

Ê-sai 53-6a

 

Chúng tôi hết thảy ã trở nên như vật ô-uế,

Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp;

Chúng tôi thảy ều héo như lá,

Và tội ác chúng tôi như gió ùa mình i.

Ê-sai 64 : 6

 

Như có chép rằng:

Chẳng có một người nào công bình hết,

Dẫu một người cũng không.

Chẳng có một người nào hiểu biết,

Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Chúng nó ều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích,

Chẳng có một người làm iều lành,

Dẫu một người cũng không.

Rô-ma 3 : 10-12

 

Đều là những sự anh em xưa ã học òi, theo thói quen ời này,

Vâng phục vua cầm quyền chốn không trung,

Tức là thần hiện ương hành ộng trong các con bạn nghịch..

Chúng ta hết thảy cũng ều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình,

Làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta,

Tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.

Nên ang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ.

Ê-phê-sô 2 : 2,3,5a

 

Khi anh em ã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì

Cô-lô-se 2 : 13a


Tất cả ều ã phạm tội

Kết luận rằng, vì như bởi tội lỗi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết ã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy , tất cả mọi người trên thế gian này ều :

  • Đã chết về linh hồn
  • Đã bị kết án
  • Là kẻ có tội

Chúng ta vì thế cần một Đấng Cứu Thế.

Next Article: ``Vì tiền công của tội lỗi là SỰ CHẾT...''

 


Know the Truth Share