``Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, ến nỗi ã ban Con một của Ngài,

hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà ược sự sống ời ời.

Vả, Đức Chúa Trời ã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải ể

oán xét thể gian âu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà ược cứu.

Ai tin Ngài thì chẳng bị oán xét âu; ai không tin thì ã bị oán xét rồi,

vì không tin ến danh Con một Đức Chúa Trời.''
Giăng 3:16-18

Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người và muốn kẻ có tội hòa hiệp lại với Ngài, Ngài ã ban Con một Ngài xuống thế gian ể chết và chuộc tội.

John 3:16-18


Đấng Christ chịu chết, bị chôn và sống lại...

"Vả, trước hết, tôi ã dạy dỗ anh em iều mà chính tôi ã nhận lãnh,

ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh;

Ngài ã bị chôn, ến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.
1 Cô-rinh-tô 15:3-4

Đấng Christ ã chết vì tội lỗi chúng ta, Ngài ã bị chôn và ba ngày sau Ngài từ kẻ chết sống lại.

"...Ngài sống lại rồi..."
Ma-Thi-Ơ 28:6

"Đức Chúa Trời ã khiến Ngài sống lại..."
Công vụ các sứ ồ 10:40

"...Đức Chúa Trời ã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại."
Công vụ các sứ ồ 13:30

Sau khi ở lại trên ất với các sứ ồ trong 40 ngày, Ngài thăng thiên.

"...trong lúc các người ó nhìn xem Ngài, có một ám mây tiếp Ngài khuất i..."
Công vụ các sứ ồ 1:9

"Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời ã khiến sống lại...
bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha ã nhận lấy Đức Thánh Linh

mà nơi Cha ã hứa ban cho, thì Ngài ổ Đức Thánh Linh ra
Công vụ các sứ ồ 2:32,33

1 Corinthians 15:3-4


Đấng Chrisit...con ường duy nhất

``Vậy Đức Chúa Jêsus áp rằng,
`Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống:
chẳng bởi ta không ai thì không ai ược ến cùng Cha.
Giăng 14:6

"Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài..."
2 Cô-rinh-tô 5:19

"Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác,
vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người,
ể chúng ta phải nhờ ó mà ược cứu.
 Công vụ các sứ ồ 4:12

Giê-xu Christ, bởi sự chết của Ngài và ổ huyết, Ngại bị chôn và sống lại ã mở ra con ường cho kẻ chết, kẻ có tội bị kết án , ược tha tội và hòa hiệp lại với Đức Chúa Trời.

Đã nhiều thế kỉ trôi qua con người ã và ang cố gắng ể tìm cách giải cứu khỏi tội lỗi bằng cách i tìm những chúa khác.

Còn nền tảng của Đức Chúa Trời là chắc chắn...

"...Chúa Jêsus áp rằng... ta là ĐƯỜNG ĐI,  LẼ THẬT, và SỰ SỐNG; chẳng bởi ta thì không ai ược ến cùng Cha."

"Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác...ể chúng ta phải nhờ ó mà ược cứu."

John 14:6


Con ường từ sự chết ến sự sống

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi,

ai nghe lời ta mà nghe Đấng ã sai ta ,

thì ược sự sống ời ời,

và không ến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà ến cùng sự sống.
Giăng 5:24

Trong oạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu hứa bất cứ ai nghe và tin, rằng họ sẽ nhận ược những iều này.

1. Sự sống vĩnh cửu

Đây là sự sống mãi mãi , tồn tại ời ời. Sau khi chết về phần thể xác, theo như lời hứa, chúng ta sẽ vẫn sống. Sự sống như thế nào? Vĩnh cửu!

2. Không bị kết tội

Trong Rô-ma 5 : 18 Chúa phán :

Vậy, như chỉ bởi một tội (A-am) mà sự oán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào,

thì bởi chỉ một việc công bình (Jêsus Christ)mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống,

cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.

Vì vậy, sự kết tội mà chúng ta có khi sinh ra sẽ bị xóa bỏ nếu như chúng ta tin vào Chúa Giê-xu.

3. "... vượt khỏi sự chết qua sự sống."

Ghi nhớ, con người sinh ra ã chết về thuộc linh, nhưng theo lời hứa con người có thể sống lại phần linh hồn bởi ức tin vào Đấng Christ.

Nên ang khi chúng ta chết vì tội mình,

thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ,

ấy là nhờ ân iển mà anh em ược cứu.
Ê-phê-sô 2:5

Khi anh em ã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì,

thì Đức Chúa Trời ã khiến anh em sống lại với Đấng Christ,

vì ã tha thứ hết mọi tội chúng ta;

Cô-lô-se 2:13


Kết luận

  • Chúa Ghê-xu Christ ã chết thay cho tội lỗi chúng ta.
  • Ngài ã bị chôn,ngày thứ ba Ngài sống lại, và thăng thiên.
  • Ngài là con ường duy nhất cho kẻ chết, kẻ bị kết tội, và kẻ có tội ể ược cứu.
  • Ngài hứa ban sự sống sau khi chết, không còn bị kết án, hay oán xét tội lỗi chúng ta.
    và chúng ta không còn chết linh hồn mình nữa , nhưng sống lại.

Next Article: HÃY TIN ĐỨC CHÚA JÊSUS


Know the Truth Share