Believe on the Lord Jesus Christ

Theo Kinh Thánh, mọi người khi sinh ra ều ã chết về thuộc linh, bị kết án, bị chia cách khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi, và nếu họ chết mà không có Đấng Christ thì họ sẽ ối mặt với sự chết thứ hai là hồ lửa. Và ối với Đức Chúa Trời tất cả những việc làm công bình của chúng ta chỉ như áo nhớp, con người hoàn toàn không thể làm gì ể tự cứu mình, hoàn toàn vô vọng. Nhưng, Đức Chúa Trời nhân từ ã ưa Giê-xu Christ xuống thế gian ể chết thay cho tội của chúng ta. Ngài bị chôn, ến ngày thứ ba Ngài sống lại và thăng thiên. Ngài ến thế gian ể trá giá tội lỗi cho con người, Chúa Giê-xu là con ường duy nhất cho những kẻ ã chết, kẻ bị kết án, kẻ có tội ể ược cứu. Ngài hứa ban sự sống cho con người, không còn tội lỗi, và không còn chết phần thuộc linh nữa nhưng sống lại về tâm linh trong ời sống này. Vậy con người phải làm gì ế ược sống lại và nhận sự sống ời ời?


Tin vào Ngài

Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho ược làm công việc của Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Jêsus áp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời ã sai ến, ấy ó là công việc Ngài.

Giăng 6:28-29

Khi những người này hỏi Chúa Giê-xu rằng họ phải làm gì ể làm vừa lòng Đức Chúa Trời, câu trả lời rất rõ ràngTIN VÀO NGÀI!

Hãy xem những câu Kinh Thánh dưới ây :

...hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà ược sự sống ời ời.
Giăng 3:16

Ai tin Ngài thì chẳng bị oán xét âu; ai không tin thì ã bị oán xét rồi,

vì không tin ến danh Con một Đức Chúa Trời.
Giăng 3:18

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi,
hễ ai tin thì ược sự sống ời ời.
Giăng 6:47

...tôi phải làm chi cho ược cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà ều sẽ ược cứu rỗi.

Công vụ các sứ ồ 16:31

Vả, nầy là iều răn của Ngài: là chúng ta phải tin ến danh Con Ngài,
 tức là Đức Chúa Jêsus Christ
1 Giăng 3:23

God, Not Works


Nghe Ta và tin Ta

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi,
ai nghe lới ta mà tin Đấng ã sai ta, thì ược sự sống ời ời,

Và không ến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà ến sự sống.
Giăng 5:24

Đọc lại câu Kinh Thánh trên có thể thấy hai iều cần thiết ể nhận ược lời hứa của Chúa : .. ai NGHE lời ta mà TIN Đấng ã sai ta Đức Chúa Trời hứa ban sự sống ời ời, không còn tội lỗi, nhưng iều ó chỉ hứa với những ai NGHE và TIN Ngài.

Hear, Believe


Tin Ngài và tiếp nhận Ngài

Nhưng hễ ai ã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trờ nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục,

hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.
Giăng 1:12-13

Những người này ã làm gì ể trờ nên sanh bởi Đức Chúa Trời ? Theo Kinh Thánh, họ ã TIẾP NHẬN Chúa với ức tin vào danh Đức Chúa Trời. Những ai TIẾP NHẬN Chúa hôm nay, bằng long tin danh Ngài cũng sẽ ược sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.


Tất cả ai tin ược xưng công bình

Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa của loài người...
Chúng ã treo Ngài trên cây gỗ mà giết i
Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời ã khiến Ngài sống lại...
Hết thảy các ấng tiên tri ều làm chứng nầy về Ngài rằng

hễ ai tin Ngài thì ược sự tha tội vì danh Ngài.

Công vụ các sứ ồ 10:36,40,43

...Đức Chúa Trời ã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại...
...nhờ Đấng ó mà sự tha tội ược rao truyền cho anh em;
lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì ược xưng công bình về mọi iều theo luật pháp Môi-se

chẳng có thể ược xưng công bình.
Công vụ các sứ ồ 13:23,28,30,38-39

Cả Phi-e-rơ trong Công vụ 10 và Phao-lô trong Công vụ 13 ều giảng rằng sự tha tội dành cho những ai tin vào Chúa Giê-xu Christ.


Lòng tin

nếulòng ngươi tinĐức Chúa Trờithì ngươi sẽ ược cứu.
vì tin bởi trong lòng ược sự công bình...
Rô-ma 10:9-10

Theo Kinh Thánh, những ai có lòng tin thì sẽ ược nên công bình trong mắt Đức Chúa Trời.


Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa của loài người...
Chúng ã treo Ngài trên cây gỗ mà giết i
Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời ã khiến Ngài sống lại...
hễ ai tin Ngài thì ược sự tha tội vì danh Ngài;
... nhờ Đấng ó mà sự tha tội ược rao truyền cho anh em;"
Công vụ các sứ ồ 10:36,40,43,13:23,28,30,38-39


Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
2 Cô-rinh-tô 5:20


Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy ến!

Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy ến!

Ai khát, khá ến.

Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.

Khải Huyền 22:17

 


Know the Truth Share