Phúc âm của Đức Chúa Giê-xu Christ


``Vì MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ PHẠM TỘI,
thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời;''

Rô-ma 3:23

``Vì tiền công của tội lỗi là SỰ CHẾT...''
Rô-ma 6:23a

``...ĐẤNG CHRIST VÌ CHÚNG TA CHỊU CHẾT...''
" ... mà Ngài đưa chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời .."

Rô-ma 5:8, I Phi-e-rơ 3:18

“HÃY TIN ĐỨC CHÚA JÊSUS,
thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu''

Công vụ các sứ đồ 16:31


Email

Know the Truth Share