ముందుమాట

“అందరును పాపము చేసి, దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవుచున్నారు.”
రోమీయులకు 3:23

“ప్రకారము పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం, కాని దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసు నందు నిత్యజీవం.”
రోమీయులకు 6:23

“అదేమనగా, లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపములనిమిత్తము మృతిపొందెను, సమాధిచేయబడెను, లేఖనముల ప్రకారము మూడవదినమున లేపబడెను.”
I కొరింథీయులకు 15:3-4

“ఈసా కాదు కాని యేసే సత్యం. ఆయన వాక్యమే సత్యం. యేసుని మీ రక్షకునిగా విశ్వసించుడి అప్పుడు మీరూ మీ ఇంటివారూ రక్షణ పొందెదరు.”
అపొస్తలుల కార్యములు 16:31Know the Truth