“HÃY TIN ĐỨC CHÚA JÊSUS”

Theo Kinh Thánh, mọi người khi sinh ra đều đã chết về thuộc linh, bị kết án, bị chia cách khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi, và nếu họ chết mà không có Đấng Christ thì họ sẽ đối mặt với “sự chết thứ hai” là hồ lửa. Và đối với Đức Chúa Trời tất cả những việc làm công bình của chúng ta chỉ như áo nhớp, con người hoàn toàn không thể làm gì để tự cứu mình, hoàn toàn vô vọng. Nhưng, Đức Chúa Trời nhân từ đã đưa Giê-xu Christ xuống thế gian để chết thay cho tội của chúng ta. Ngài bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại và thăng thiên. Ngài đến thế gian để trá giá tội lỗi cho con người, Chúa Giê-xu là con đường duy nhất cho những kẻ đã chết, kẻ bị kết án, kẻ có tội để được cứu. Ngài hứa ban sự sống cho con người, không còn tội lỗi, và không còn chết phần thuộc linh nữa nhưng sống lại về tâm linh trong đời sống này. Vậy con người phải làm gì đế được sống lại và nhận sự sống đời đời?


Tin vào Ngài

“Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời?
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.” Giăng 6:28-29

Khi những người này hỏi Chúa Giê-xu rằng họ phải làm gì để làm vừa lòng Đức Chúa Trời, câu trả lời rất rõ ràng TIN VÀO NGÀI!

Hãy xem những câu Kinh Thánh dưới đây:

“...hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Giăng 3:16

“Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi,
vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.”
Giăng 3:18

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi,
hễ ai tin thì được sự sống đời đời.”
Giăng 6:47

“...tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.”
Công vụ các sứ đồ 16:31

“Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài,
 tức là Đức Chúa Jêsus Christ...”
1 Giăng 3:23

God, Not Works


Nghe Ta và tin Ta

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi,
ai nghe lới ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời,
Và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”
Giăng 5:24

Đọc lại câu Kinh Thánh trên có thể thấy hai điều cần thiết để nhận được lời hứa của Chúa: “ai NGHE lời ta mà TIN Đấng đã sai ta” Đức Chúa Trời hứa ban sự sống đời đời, không còn tội lỗi, nhưng điều đó chỉ hứa với những ai NGHE và TIN Ngài.

Hear, Believe


Tin Ngài và tiếp nhận Ngài

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trờ nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục,
hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.”
Giăng 1:12-13

Những người này đã làm gì để trờ nên “...sanh bởi Đức Chúa Trờ...”? Theo Kinh Thánh, họ đã TIẾP NHẬN Chúa với đức tin vào danh Đức Chúa Trời. Những ai TIẾP NHẬN Chúa hôm nay, bằng long tin danh Ngài cũng sẽ được sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.


Tất cả ai tin được xưng công bình

“...Đức Chúa Jêsus Christ, ...Chúa của loài người...
Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi...
Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại...
Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng
hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.”
Công vụ các sứ đồ 10:36,40,43

“...Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại...
...nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em;
lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se
chẳng có thể được xưng công bình.”
Công vụ các sứ đồ 13:23,28,30,38-39

Cả Phi-e-rơ trong Công vụ 10 và Phao-lô trong Công vụ 13 đều giảng rằng “sự tha tội” dành cho những ai tin vào Chúa Giê-xu Christ.


Lòng tin

“...nếu lòng ngươi tin Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ được cứu.”
“vì tin bởi trong lòng được sự công bình...”
Rô-ma 10:9-10

Theo Kinh Thánh, những ai có lòng tin thì sẽ được nên công bình trong mắt Đức Chúa Trời.


“...Đức Chúa Jêsus Christ, ...Chúa của loài người...
Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi...
Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại...
hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài;
... nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em;”
Công vụ các sứ đồ 10:36,40,43,13:23,28,30,38-39


“Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
2 Cô-rinh-tô 5:20


“Thánh Linh và vợ mới cùng nói:

Hãy đến!

Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng:

Hãy đến!

Ai khát, khá đến.

Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Khải Huyền 22:17

 


Know the Truth