Đức Chúa Trời tạo nên con người

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất”
Sáng Thế Ký 1:1

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài;
Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời;
Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

Sáng Thế Ký 1:27

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, tạo nên loài người theo hình Ngài. Trước đó, Đức Chúa Trời đã tạo nên các hành tinh, các loài cây cỏ, các loài cá, các loài chim và mọi loài vật sống trên đất; nhưng chỉ có loài người được tạo nên theo hình Ngài.

Genesis 1:27


Loài người là một linh hồn sống

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người,
Hà sinh khí vào lỗ mũi;
Thì người trở nên một loài sanh linh.”

Sáng Thế Ký 2:7

Trong các tạo vật của Đức Chúa Trời, duy nhất chỉ có loài người được Đức Chúa Trời hà sinh khí. Đức Chúa Trời tạo nên loài người khác với các loài vật khác không chỉ ở cơ thể sống, nhưng ở cả một linh hồn sống.

Genesis 2:7


Lời phán dạy của Đức Chúa Trời

“Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; ở giữa vườn thì có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.
Đức Chúa Trời đem người vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.
Rồi, Đức Chúa Trời phán dạy rằng:
Người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;
Nhưng cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến;
vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”

Sáng Thế Ký 2:9, 15-17

Đức Chúa Trời dựng nên một khu vườn trên đất Ê-đen có nhiều loại cây. Ở giữa khu vườn có hai loại cây đáng chú ý là cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời phán rằng loài người có thể ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn chi có một ngoại lệ. Chú ý tới một trong hai loại cây ở giữa vườn, cây biết điều thiện và điều ác, Đức Chúa Trời phán “CHỚ CÓ ĂN!” Ngài không những cấm loài người ăn trái cây này mà còn hứa rằng ngày nào loài người ăn phải trái cây đó thì chắc chắn sẽ chết.

Genesis 2:17


Loài người làm trái lời Chúa

“Người nữ thấy trái của cây đó bộ ngon, lại đẹp mắt và quí vì Để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.”
Sáng Thế Ký 3:6

Sau khi bị cám dỗ và nghe lời con rắn, người nữ ăn trái cấm. Thấy cây đẹp và trái của cây, và tin rằng sẽ mở trí khôn, người nữ ăn trái đó và đưa cho chồng mình và chồng cũng ăn nữa.

Nhưng nhớ lại rằng, Đức Chúa Trời đã phán

ngày nào ngươ ăn phải trái cây đó" ⇨ "ngươi chắc sẽ chết”

Adam đã có ăn ⇨ người đã chết?

“Kinh Thánh có dạy chi?”
Rô-ma 4:3a


Người đã chết?

“Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ,
Bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.”

Sáng Thế Ký 3:7

Vậy phải chăng họ đã chết? Mắt họ đã mở ra và họ lấy lá cây đóng khố che thân. Về phần xác thịt thì họ đều khỏe mạnh. Rõ ràng từ đoạn này A-đam và Ê-va không hề chết phần xác thịt. Nhưng, Đức Chúa Trời có phán rất rõ rằng,

một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết"
Sáng Thế Ký 2:17

Họ đã chết!

Genesis 3:7


Loài người chết phần thuộc linh

“Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây,để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?

A-đam thưa rằng : Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình.”
Sáng Thế Ký 3:8-10

Hãy để ý rằng trước khi họ làm trái lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký 2:25 đã chỉ rõ:

“A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.”

Sau khi ăn trái cấm, họ thấy mình lõa lồ và đóng khố che thân, họ ẩn mình khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và A-đam lo sợ khi Chúa gọi. Có điều gì đó tất yếu đã xảy ra với họ và đó không phải là xác thịt. Sự thay đổi từ bên trong. Và, họ đã chết, như lời Chúa đã phán; tuy nhiên, đó không phải là cái chết về thể xác nhưng đó là sự chết về linh hồn (Ê-phê-sô 2 : 5, Cô-lô-se 2 : 13).

Genesis 3:7

Một đoạn khác trong Kinh Thánh có chép:

“Còn anh em... đã chết ...”
Ê-phê-sô 2:1

“...anh em đã chết...”
Cô-lô-se 2:13


Con trai của A-đam thì sao?

“Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi,
sanhđược một con trai giống như hình tượng mình,
đặt tên là Sết.”

Sáng Thế Ký 5:3


Khi A-đam sinh con trai, có chép rằng đứa trẻ được sinh ra giống với và theo hình dáng người cha, A-đam.

Genesis 5:3

A-đam được dựng nên theo hình Đức Chúa Trời, Sết được sinh ra theo hình và giống với người cha là A-đam, người đã chết về linh hồn. Vì thế, Sết cũng đã chết về linh hồn ngay từ khi ra đời.


Sự thật với mọi người

Romans 5:12 Để biết rõ hơn điều gì đã xảy ra, chúng ta mở ra Rô-ma 5:12:

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian,
Lại bởi tội lỗi mà có sự chết,
Thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, Vì mọi người đều phạm tội.”

Rô-ma 5:12

Bởi một người, A-đam mà tội lỗi vào trong thế gian. Kết quả là sự chết về linh hồn, và sự chết về linh hồn này đã trải qua trên tất cả mọi người, mọi dòng dõi của A-đam, vào trong thế gian bị chết về linh hồn.


Là sự thật đối với bạn

Là dòng dõi của A-đam sau khi làm trái lời Đức Chúa Trời, hãy chú ý ba câu Kinh Thánh dưới đây:

“Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giê-xu Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!”
Rô-ma 5:15

“Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy cho mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.”
Rô-ma 5:18

“Vì, như bới sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.”
Rô-ma 5:19

Không chỉ là dòng dõi xác thịt của A-đam đã chết về linh hồn nhưng họ cũng đã bị kết tội và trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời gọi là kẻ có tội. Hãy chú ý, tuy rằng điều đó không phải bởi chỉ sự không vâng lời của người. Kinh Thánh có chép:

Do sự phạm tội của một người

Chúng ta đã chết

Bởi sự phạm tội của một người

Chúng ta bị kết tội

Bởi sự không vâng phục của một người

Chúng ta là kẻ có tội

Nếu mối quan hệ của chúng ta vơi A-đam làm chúng ta chết về linh hồn...
Nếu mối quan hệ của chúng ta với A-đam làm chúng ta bị kết tội...
Nếu mối quan hệ của chúng ta với A-đam làm chúng ta thành kẻ có tội, thì
Chúng ta đã trở nên gắn chặt với A-đam từ khi nào?

           Câu trả lời là ở SỰ NHẬN THỨC

“Kìa tôi sanh ra trong sự gian ác mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”
Thi-Thiên 51:5

Từ trong sự nhận thức, chúng ta gắn liền với A-đam. Chúng ta có hai con mắt, một cái mũi và theo Kinh Thánh – một linh hồn đã hư mất. Vì vậy, mỗi người chúng ta, từ khi được mang thai, trong lúc đó đã trở thành một thành viên trong xã hội loài người, dòng dõi của A-đam và một kẻ ĐÃ CHẾT, BỊ KẾT TỘI, LÀ KẺ CÓ TỘI.

Romans 5:18


Kinh Thánh có chép rằng

Đây là lời Đức Chúa Trời phán về loài người, về bản chất được sinh ra sau A-đam:

“Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch cùng nhau trở nên ô uế; chắng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không.”
Thi-Thiên 14:2-3

“Thật, chẳng có người công bình ở trên đấ làm điều thiện,
mà không hề phạm tội.”

Truyền Đạo 7:20

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc...”
Ê-sai 53:6a

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô-uế,
Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp;
Chúng tôi thảy đều héo như lá,
Và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”

Ê-sai 64:6

“Như có chép rằng:
Chẳng có một người nào công bình hết,
Dẫu một người cũng không.
Chẳng có một người nào hiểu biết,
Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích,
Chẳng có một người làm điều lành,
Dẫu một người cũng không.”

Rô-ma 3:10-12

“Đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này,
Vâng phục vua cầm quyền chốn không trung,
Tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch...
Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy,
trước kia sống theo tư dục xác thịt mình,
Làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta,
Tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.
Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình,
thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ.”

Ê-phê-sô 2:2,3,5a

“Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì...”
Cô-lô-se 2:13a


Tất cả đều đã phạm tội

Kết luận rằng, vì “như bởi tội lỗi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy”, tất cả mọi người trên thế gian này đều:

  • Đã chết về linh hồn
  • Đã bị kết án
  • Là kẻ có tội

Chúng ta vì thế cần một Đấng Cứu Thế.


Next Article: “Vì tiền công của tội lỗi là SỰ CHẾT...”


Know the Truth