Tiền công của tội lỗi là sự chết


Tội lỗi ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời;
và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi,
đến nỗi  Ngài không nghe các ngươi nữa.”
Ê-sai 59:2

Vì loài người bản chất là có tội và tội lỗi chia rẽ Đức Chúa Trời và loài người, chúng ta có thể minh họa sự ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời như sau:

Isaiah 59:2

Tất cả đều đã phạm tội

"Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời"
Rô-ma 3:23

Từ khi chúng ta đã chêt, tình trạng bị kết án là kết quả sự không vâng phục của A-đam, đó là sự thật chung. Bất kể người nước nào, tôn giáo, hay địa vị xã hội, điều đó vẫn là sự thật rằng

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ PHẠM TỘI...

Tình trạng của thế giới loài người có thể được tóm lại như sau :

Romans 3:23


Tất cả đánh mất...

“Vì mọi người đều đã phạm tội,  thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời
Rô-ma
3:23

Vì mỗi người sinh ra là dòng dõi của A-đam và do đó, người đã chết, bị kết tội, người có tội, TẤT CẢ, MỌI NGƯỜI, đánh mất sự trông mong của Đức Chúa Trời.

Romans 3:23


Tiền công của tội lỗi là sự chết

"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết;
Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời
Trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta."
Rô-ma 6:23

Câu này cho chúng ta biết tiền công , hay kết quả của tội lỗi, là sự chết. Ở đây, chúng ta cần nhận ra “sự chết” nghĩa là gì. Chết được dùng để miêu tả cái chết về phần linh hồn, như trong :

“Nên khi chúng ta đang chết vì tội lỗi...”
Ê-phê-sô 2:5

Tuy nhiên, trong Rô-ma 6:23, sự chết còn được dùng để nói về sự chết đời đời như trong :

“...là sự chết thứ hai...”
Khải Huyền 20:14-15


Sự chết thứ hai

“Đoạn, Sự Chết và Âm Phủ bị quăng xuống hồ lửa.
Hồ lửa là sự chết thứ hai.
Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”
Khải Huyền 20:14-15

Mọi người, những người còn đang chết về phần linh hồn, không có tên trong sách sự sống, sẽ đều bị ném xuống hồ lửa.

Revelation 20:14-15

Vậy, khi Kinh Thánh chép rằng

"tiền công của tội lỗi là sự chết"

Đó là nói tới sự chết này, SỰ CHẾT THỨ HAI, hồ lửa.

Lớp áo nhớp của chúng ta

Hầu hết mọi người, cho rằng họ cần Chúa, cố gắng “làm điều gì đó” để làm cho bản thân họ ngang bằng với Chúa. Họ cố gắng xây một cây cầu để xóa bỏ sự chia rẽ mà họ cảm thấy tồn tại giữa họ và Chúa. Một số cố gằng làm việc tốt như giúp người, làm ơn cho người nghèo, hoặc làm việc tốt lành với mọi người. Một số cố gắng thực hiện những hình thức tôn giáo như tham dự các buổi lễ, cầu nguyện, hay kiêng ăn. Một số hy vọng rằng qua những lễ nghi tôn giáo như lễ báp têm hay lễ ban thánh thể thì họ sẽ không còn là kẻ có tội đã chết dưới sự kết án của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cố gằng đến với Chúa bằng những việc này, sức riêng của chúng ta, Chúa gọi dó là “ÁO NHỚP DƠ DÁY”, như trong câu kinh thánh dưới đây:

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế,
mọi việc công bình của chúng tôi như ÁO NHỚP;
chúng tôi thảy đều héo như lá;
và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”
Ê-sai 64:6

Romans 3:23


Không bởi việc làm

Liệu con người có thể làm gì đó để tự cứu mình ra khỏi tội lỗi? Liệu con người có thể tự làm sống lại linh hồn mình và xóa bỏ sự kết án đã tồn tại trong mắt Đức Chúa Trời? Kinh Thánh đã nói gì?

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu,

điều đó KHÔNG PHẢI ĐẾN TỪ ANH EM, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời,

ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”
Ê-phê-sô 2:8-9

"KHÔNG PHẢI ĐẾN TỪ ANH EM"

“KHÔNG PHẢI cứu VÌ VIỆC công bình chúng ta đã làm,

nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và

sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta

cách dư dật bới Đức Chúa Jêsus-Christ, Cứu Chúa chúng ta;”

Tít 3:5-6

"CHẲNG BỞI VIỆC LÀM"

"Còn kẻ CHẲNG LÀM VIỆC CHI HẾT, NHƯNG TIN Đấng xưng người có tội

là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình."
Rô-ma 4:5

"CHẲNG LÀM VIỆC CHI HẾT, NHƯNG TIN"

"Nhưng nếu bởi ơn thì CHẲNG BỞI VIỆC LÀM NỮA; bằng chẳng,

thì ơn không còn phải là ơn"
Romans 11:6

"CHẲNG BỞI VIỆC LÀM NỮA"

Theo Kinh Thánh, con người hoàn toàn không thể làm được bất cứ việc gì, hay cử chỉ dâng hiến có thể chấp nhận được trong mắt Chúa, thấy con người bản chất ô uế và mọi việc công bình người làm như áo nhớp dơ dáy. Con người vì thế yếu đuối và bất lực khi tự cứu mình, bởi vậy con người bị kết án. Con người phải tìm sự cứu vớt từ Đức Chúa Trời vì mỗi khi con người cố gắng làm điều gì để vừa lòng Chúa, có chép rắng...

"... không phải đến từ anh em..."
"...chẳng phải bởi việc làm..."
"... Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm..."
"... mọi việc công bình của chúng ta như áo nhớp..."

Ephesians2:8-9


Chết bởi tội lỗi

Chúng ta, tất cả mọi người :

  • tất cả mọi người sinh ra đã chết về thuộc linh và bị ngăn cách với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi, và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
  • người chết không có Đấng Christ sẽ chịu “sự chết thứ hai”, đó là hồ lửa.
  • con người hoàn toàn không thể làm gì để cứu bản thân mình.
    Những việc công bình mà con người cố gắng làm để cứu mình, trong mắt Chúa, là áo nhớp dơ dáy.

Chúng ta, vì thế, cần một Đấng Cứu Thế.


Next Article: “...ĐẤNG CHRIST VÌ CHÚNG TA CHỊU CHẾT...”


Know the Truth