ĐẤNG CHRIST VÌ CHÚNG
TA CHỊU CHẾT


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài,
hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để
đoán xét thể gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu.
Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi,
vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.”
Giăng 3:16-18

Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người và muốn kẻ có tội hòa hiệp lại với Ngài, Ngài đã ban Con một Ngài xuống thế gian để chết và chuộc tội.

John 3:16-18


Đấng Christ chịu chết, bị chôn và sống lại...

“Vả, trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh,
ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh;
Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.”
1 Cô-rinh-tô 15:3-4

Đấng Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta, Ngài đã bị chôn và ba ngày sau Ngài từ kẻ chết sống lại.

"...Ngài sống lại rồi..."
Ma-Thi-Ơ 28:6

"Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại..."
Công vụ các sứ đồ 10:40

"...Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại."
Công vụ các sứ đồ 13:30

Sau khi ở lại trên đất với các sứ đồ trong 40 ngày, Ngài thăng thiên.

“...trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi...”
Công vụ các sứ đồ 1:9

“Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại...
bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh
mà nơi Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra...”
Công vụ các sứ đồ 2:32,33

1 Corinthians 15:3-4


Đấng Christ... con đường duy nhất

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng,
‘Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống:
chẳng bởi ta không ai thì không ai được đến cùng Cha.”
Giăng 14:6

“Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài...”
2 Cô-rinh-tô 5:19

“Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác,
vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người,
để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
 Công vụ các sứ đồ 4:12

Giê-xu Christ, bởi sự chết của Ngài và đổ huyết, Ngại bị chôn và sống lại đã mở ra con đường cho kẻ chết, kẻ có tội bị kết án, được tha tội và hòa hiệp lại với Đức Chúa Trời.

Đã nhiều thế kỉ trôi qua con người đã và đang cố gắng để tìm cách giải cứu khỏi tội lỗi bằng cách đi tìm những chúa khác.

Còn nền tảng của Đức Chúa Trời là chắc chắn...

"...Chúa Jêsus đáp rằng... ta là ĐƯỜNG ĐI,  LẼ THẬT, và SỰ SỐNG;
chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

“Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác...
để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

John 14:6


Con đường từ sự chết đến sự sống

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi,
ai nghe lời ta mà nghe Đấng đã sai ta,
thì được sự sống đời đời,
và không đến sự phán xét,
song vượt khỏi sự chết mà ến cùng sự sống.”
Giăng 5:24

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu hứa bất cứ ai nghe và tin, rằng họ sẽ nhận được những điều này.

1. Sự sống vĩnh cửu

Đây là sự sống mãi mãi, tồn tại đời đời. Sau khi chết về phần thể xác, theo như lời hứa, chúng ta sẽ vẫn sống. Sự sống như thế nào? Vĩnh cửu!

2. Không bị kết tội

Trong Rô-ma 5:18 Chúa phán :

“Vậy, như chỉ bởi một tội (A-đam) mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào,
thì bởi chỉ một việc công bình (Jêsus Christ) mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống,
cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.”

Vì vậy, sự kết tội mà chúng ta có khi sinh ra sẽ bị xóa bỏ nếu như chúng ta tin vào Chúa Giê-xu.

3. “...vượt khỏi sự chết qua sự sống.”

Ghi nhớ, con người sinh ra đã chết về thuộc linh, nhưng theo lời hứa con người có thể sống lại phần linh hồn bởi đức tin vào Đấng Christ.

“Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình,
thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ,
ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.”
Ê-phê-sô 2:5

“Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì,
thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ,
vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta;”
Cô-lô-se 2:13


Kết luận

  • Chúa Ghê-xu Christ đã chết thay cho tội lỗi chúng ta.
  • Ngài đã bị chôn,ngày thứ ba Ngài sống lại, và thăng thiên.
  • Ngài là con đường duy nhất cho kẻ chết, kẻ bị kết tội, và kẻ có tội để được cứu.
  • Ngài hứa ban sự sống sau khi chết, không còn bị kết án, hay đoán xét tội lỗi chúng ta.
    và chúng ta không còn chết linh hồn mình nữa, nhưng sống lại.

Next Article: “HÃY TIN ĐỨC CHÚA JÊSUS...”


Know the Truth