Есүс Христийн сайн мэдээ
“Бүгд гэмтэй тул Бурханы алдараас холджээ.”
Ром 3:23

“Гэмийн төлөөс бол үхэл”
Ром 6:23а

“Бурхан бидний төлөө загалмай дээр цовдлогдож… Тэр биднийг Бурхантай ойр болгож чадна...”
Ром 5:8 1 Петр 3:18

“....Есүс Христэд итгэснээр, авралыг олох боломжтой....”
Үйлс 16:31


Know the Truth