Phúc âm của Đức Chúa Giê-xu Christ


“Vì MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ PHẠM TỘI,
thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời;”

Rô-ma 3:23

“Vì tiền công của tội lỗi là SỰ CHẾT...”
Rô-ma 6:23a

“...ĐẤNG CHRIST VÌ CHÚNG TA CHỊU CHẾT...”
“ ... mà Ngài đưa chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời ..”

Rô-ma 5:8, I Phi-e-rơ 3:18

“HÃY TIN ĐỨC CHÚA JÊSUS,
thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu”

Công vụ các sứ đồ 16:31


Know the Truth